حضرت رسول(ص) می فرماید :بهترین شما کسی است که اخلاقش بهتر است و با مردم سازگاری داشته باشد .

و نیز فرمودند :نیک خویی دوستی را استوار می نماید.

نیز فرمودند: مومن آینه ای برای برادر مومنش می باشد.

نمونه هایی از سخنان مطایبه انگیز و مزاح های پیامبر(ص) روایت شده، نشان می دهند آن حضرت، در حین گشاده رویی و بذله گویی و خوشرفتاری از مرز حق و سخن درست، فراتر نمی رفتند و ناروا شوخی نمی کردند.

پیامبر (ص) فرمود:« انی لا مزح و لا اقول الا حقا» من مزاح می کنم، ولی جز حق نمی گویم.

روزی پیامبر (ص) به زنی فرمود:« این زن، همان است که در چشم شوهرش ، سفیدی هست؟

شیوه مدارا و سازگاری در انسانها موجود می باشد و در حدیث از پیامبر(ص) است که فرمودند: « نیمی از ایمان مدارای با مردم است و نیمی از زندگی ، رفق و ملاطفت با آنان است. »

بهترین شما ، خوش اخلاق ترین شمائید که ، مردم هردم با انها انس می گیرند.

دانشمندان هم درباره اخلاق پیامبر (ص)آورده اندکه: آن حضرت مردم را پیوند

می داد و آنان ر ا از خود دور نمی کرد . بزرگ هر قوم را ، مسئول امور آنان قرار می داد ومی فرمود : اگر کسی از بزرگان قومی به شما وارد شد او را گرامی بدارید . آن حضرت به مرم محبت بسیار می کرد . هرکس برای حاجتی نزد او می آمد با او مدارا می نمود ، تا برود . هرکس از او چیزی می خواست به او می داد و خوشرویی می کرد . همه مردم در برابرش مساوی و یکسان بودند و اگر کسی اورا دعوت می نمود ، قبول می کرد